KvaSt

Kvarterstyret (Kvast) er Kvarterets øverste politiske organ og er ansvarlig for den daglige driften. Kvast har som oppgave å tenke langsiktig, utforme og iverksette Kvarterets målsettinger, samt styre og utvikle organisasjonen i riktig retning. Styret representerer organisasjonen utad, både i forhold til medier, og ovenfor andre organisasjoner. Kvast skal ha god kontakt med våre samarbeidspartnere, med byens utdanningsinstitusjoner, samt andre studentorganisasjoner i Bergen og andre byer. Hver av styremedlemmene har også ansvar for å følge opp arbeidsgruppene på Kvarteret på sine områder.

Kvarterstyret har syv verv: Leder, Økonomiansvarlig, PR-ansvarlig, Bookingansvarlig, Frivilligansvarlig, Driftsansvarlig og Produksjonsansvarlig. Medlemmene velges til styret på Kvarterets Generalforsamlingen, og bestemmer fordelingen av verv innad i etterkant.

 

Leder
Kvarterstyrets leder er den øverst politiske ansvarlige for Kvarteret. Lederens hovedoppgave er å lede styret og være ansikt utad for organisasjonen. Som leder har en ansvar for å vedlikeholde og opprette kontakt med viktige eksterne samarbeidspartnere, samt de private og offentlige instanser som er med på å få huset til å gå rundt. Det er leder sin oppgave å koordinere resten av Kvarterstyrets arbeid, og å finne langsiktige og kortsiktige løsninger på organisasjonens problemer gjennom møtevirksomhet, agendasetting og utforming av retningslinjer.

Økonomiansvarlig
Økonomiansvarlig er ansvarlig for Kvarterets daglige økonomiske drift. Stillingen innebærer overordnet ansvar for budsjettforhandlingene og investeringsarbeid. Personen rapporterer månedlig til Kvarterets aksjonærstyre, SKiBAS, og jobber tett med administrativ leder og Kvarterets økonomigruppe.

PR-ansvarlig
PR-ansvarlig har hovedansvaret for hvordan Kvarteret fremstår utad. PR-ansvarlig skal overse det totale markedsføringsarbeidet og påse at Kvarteret til enhver tid er profilert og promotert i de ulike kanalene for å nå frem til Kvarterets målgrupper. PR-ansvarlig har ansvar for opprettholdelse av eksisterende annonseavtaler, samt opprettelse av nye. I tillegg skal PR-ansvarlig sørge for et godt promoteringssamarbeid med Kvarterets driftsorganisasjoner. PR-ansvarlig er også kontaktperson for PR-etaten og KITT (IT-avdelingen) på Kvarteret.

Bookingansvarlig
Bookingansvarlig skal sikre at Det Akademiske Kvarter huser et bredt kulturtilbud, har lett håndterlige bookingrutiner, er studentarrangørenes førstevalg og et attraktivt alternativ for andre arrangører. Bookingansvarlig er ansvarlig for fordeling og disponering av Kvarterets rom og ressurser i henhold til gjeldene retningslinjer. I tillegg er Bookingansvarlig Kvarterets kontaktperson for driftsorganisasjonene, og skal holde løpende kontakt med Kvarterets arrangører og jobbe aktivt for å få inn nye arrangører.

Frivilligansvarlig
Frivilligansvarlig skal sikre et godt arbeidsmiljø for de frivillige tilknyttet Det Akademiske Kvarter. Frivilligansvarlig skal gjøre dette ved å blant annet jobbe med informasjonsflyt, kursing, medlemspleie og personalsaker. Frivilligansvarlig er også ansvarlig for å sikre bærekraftig rekruttering til Kvarteret. I tillegg er Frivilligansvarlig ansvarlig for arbeidsgruppene Personalgruppen og Rettsvesenet.

Driftsansvarlig
Driftsansvarlig er hovedansvarlig for bar- og vaktdriften på Det Akademiske Kvarter. Dette innebærer overordnet ansvar for Skjenkegruppen og Vaktetaten. Driftsansvarlig er også ansvarlig for produktutvalget til Kvarteret og har løpende kontakt med leverandører av mat- og drikkevarer. I tillegg har Driftsansvarlig en sentral rolle opp mot kontrollmyndigheten i Bergen Kommune.

Produksjonsansvarlig
Produksjonsansvarlig har ansvar for planlegging og gjennomføring av større arrangementer og festivaler på Det Akademiske Kvarter, og er arrangørenes produksjonsmessige kontaktperson i forbindelse med dette. I tillegg har Produksjonsansvarlig ansvar for Kvarterets konsepter og utvikling av disse, samt planleggingen og gjennomføringen av åpningsukene hvert semester. Produksjonsansvarlig er også ansvarlig for arbeidsgruppene Kraftetaten og Produksjonsavdelingen.