Kvarterstyret

Kvarterstyret (Kvast) er Kvarterets øverste organ mellom generalforsamlingene, og er ansvarlig for den daglige driften av Kvarteret. Styret representerer Kvarteret utad, både overfor medier og andre organisasjoner.

Kvarterstyret består av 8 personer som velges av generalforsamlingen. Vervene i Kvarterstyret er alle ulønnede. Disse har som oppgave å tenke langsiktig, utforme og iverksette Kvarterets målsettinger, samt styre og utvikle organisasjonen. Styremedlemmene har  tilskrevet ansvar for de ulike arbeidsgruppene på huset.

Leder

er Kvarterets ansikt utad og den øverst ansvarlige for Kvarteret. Det er leders oppgave å koordinere resten av Kvarterstyrets arbeid, og å finne langsiktige og kortsiktige løsninger på organisasjonens problemer. Som leder har en ansvar for å vedlikeholde og opprette kontakt med viktige eksterne samarbeidspartnere. I tillegg er leder av Kvarterstyret  styreleder i Kvarterets aksjonærstyre, SKiBAS, og arbeidsgiver for de rundt 20 faste og deltidsansatte.


Nestleder

er Kvarterets bindeledd til husets essensielle samarbeidspartnere, hovedsakelig drifts- og brukerorganisasjonene. Vedkommende er leders stedfortreder og bistår i møteforberedelser. Nestleder jobber også tett med administrativ leder for å sikre gjennomføring av større bygningsprosjekter. Nestleder er ansvarlig for Romvesenet.


Økonomiansvarlig

er ansvarlig for Kvarterets økonomiske drift. Stillingen innebærer overordnet ansvar for budsjett- og regnskapsarbeid. Personen rapporterer månedlig til Kvarterets aksjonærstyre, SKiBAS, og jobber tett med administrativ leder og Kvarterets økonomiansvarlige.


PR-ansvarlig

har ansvar for hvordan Kvarteret fremstår utad. PR-ansvarlig har ansvar for opprettholdelse av eksisterende annonseavtaler, samt opprettelse av nye. I tillegg skal vedkommende sørge for et godt promoteringssamarbeid med Kvarterets driftsorganisasjoner, og en helhetlig visjon og plan for markedsføringen av arrangementer og Kvarteret som helhet. PR-ansvarlig er ansvarlig for PR-etaten.


Markedsansvarlig

har ansvar for visjonær og analytisk utvikling av Kvarterets kulturtilbud.  Vedkommende arbeider med innhenting av nye potensielle arrangører, samt synliggjøring av Kvarteret som studentarrangørenes førstevalg og å se til at huset er et attraktivt alternativ for eksterne arrangører.  Markedsansvarlig følger også opp kommersielle aktører og ikke-studentaktører. Markedsansvarlig er ansvarlig for Markedsgruppen.


Frivilligansvarlig

skal sikre et godt arbeidsmiljø for Kvarterets frivillige. Dette innebærer oppfølging av intern informasjonsflyt, kursing, medlemspleie og personalsaker. Frivilligansvarlig arbeider også med å sikre bærekraftig rekruttering. Frivilligansvarlig er ansvarlig for Personalgruppen og Rettsvesenet.


Driftsansvarlig

har ansvar for bar- og vaktdriften på Kvarteret. Med dette har Driftsansvarlig en sentral rolle opp mot kontrollmyndigheten i Bergen Kommune. Utvikling av produktutvalget til Kvarteret, samt løpende kontakt med leverandører av mat- og drikkevarer er også vedkommende sitt ansvar. Driftsansvarlig er ansvarlig for Skjenkegruppen og Vaktetaten.


Produksjonsansvarlig

har ansvar for produksjon og gjennomføring av det faste arrangementstilbudet på huset. I hovedsak er dette et koordineringsarbeid med våre faste arrangører. Produksjonsansvarlig har også ansvar for Kvarterets egne konsepter og utvikling av disse, samt planleggingen og gjennomføringen av åpningsukene hvert semester. Produksjonsansvarlig har ansvar for Kraftetaten og Produksjonsavdelingen.